.imgall { position: absolute; visibility: hidden; }

 

คำขวัญจังหวัดนครพนม    พระธาตุพนมค่าล้ำ    วัฒนธรรมหลากหลาย    เรณูภูไท เรือไฟโสภา    งามตาฝั่งโขง  
คำขวัญอำเภอธาตุพนม     ไหว้พระธาตุพนม ชมวัตถุโบราณ    มันแถวรสหวาน    สำราญชายโขง    จรรโลงวัฒนธรรม

ประวัติอำเภอธาตุพนม   

ข้อมูลทั่วไป บุคลากร / แผนที่ สนง. วิสัยทัศน์ แผนที่อำเภอ

นายเกษม รักสุจริต
เกษตรจังหวัดนครพนม
ระบบส่งเสริมการเกษตรระบบใหม่ (MRCF System)
แผนบูรณษการ ศพก.60
แนวทางพัฒนาการเกษตรอำเภอธาตุพนม
แผนปฏิบัติงานการใช้จ่ายเงิน 60
โครงการส่งเสริมการเกษตร
พัฒนากลุ่มส่งเสริมอาชีพ

ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร      
ปลอดภัยและได้มาตรฐาน GAP

ศูนย์ข้าวชุมชน
ส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี
     เพื่อกระจายในท้องถิ่น
หน่วยงานราชการอำเภอฯ
แหล่งท่องเที่ยว
วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร
หาดแห่บ้านน้ำก่ำ
ห้วยทรายทองพระกลางทุ่ง
แก่งกะเบา
http://www.doae.go.th/
 

    

วันที่ 30 มีนาคม 2560 นางอรสา ไชยมนตรี รักษาราชการเกษตรอำเภอธาตุพนมมอบหมายให้นายวิชา คำมุงคุณ นวส.ชำนาญการและนางสาวชไมพร พรหมจรรย์ นวส.ปฏิบัติการ อบรมเกษตตกรโครงการ. ศดปช. ณ ศูนย์ ศดปช. แสนพัน หมู่ที่ 7 ต.แสนพัน อ.ธาตุพนม. เกษตรกรเข้ารวม 20 ราย

ภาพกิจกรรม

วันที่ 29 มีนาคม 2560 นายเกษม รักสุจริต เกษตรจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ออกติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการเกษตรอำเภอธาตุพนม โดยมีนางอรสา ไชยมนตรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทน เกษตรอำเภอธาตุพนม และเจ้าหน้าที่ รับการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ 1 ปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ทั้งนี้ เกษตรจังหวัดนครพนมได้ให้คำแนะนำและมอบนโยบายในการดำเนินงานในพื้นที่ให้ประสบความสำเร็จ และการทำงานเป็นทีม ณ สำนักงานกษตรอำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
ภาพกิจกรรม
วันที่  27  มีนาคม 2560  นางอรสา ไชยมนตรี นวส.ชำนาญการ รักษาราชการแทน เกษตรอำเภอธาตุพนม
ดำเนินการประชุมเจ้าหน้าที่ประจำสัปดาห์เพื่อวางแผนและติดตามการดำเนินงานในพื้นที่
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
ภาพกิจกรรม

นางอรสา ไชยมนตรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทน เกษตรอำเภอธาตุพนม พร้อมด้วย นายวิชา คำมุงคุณ นวส.ชำนาญการ
และ นายสมพร แสนธิราช จพง.ธุรการชำนาญงาน ร่วมให้การต้อนรับ
นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร
อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

ประมวลภาพ

วันที่ 24 มีนาคม 2560 นางอรสา ไชยมนตรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทน เกษตรอำเภอธาตุพนม ให้การต้อนรับนายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมคณะ ในการลงพื้นที่จังหวัดนครพนม ในการตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง ฯ ณ ตำบลพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

ประมวลภาพ

วันที่ 21 มีนาคม 2560  นายวิชา คำมุงคุณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ดำเนินการจัดฝึกอบรมเกษตรกรโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่  (นาแปลงใหญ่)  ปี  2560 ณ ศาลา SML หมู่ 1 ตำบลอุ่มเหม้า อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

ประมวลภาพข่าวย้อนหลัง

 

ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาธุรกิจชุมชนบ้านดงคราม
ที่ตั้งกลุ่ม 76 หมู่ 12 ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
ติดต่อ คุณบุญประเสริฐ แซงดาว Tel : .042-541432
วิสาหกิจชุมชนกาละแมสุขสบาย
ที่ตั้งกลุ่ม 58 หมู่ 1 ต.ธาตุพนมเหนือ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
ติดต่อ คุณเล็ก  วงศ์ศรีแก้ว

Tel : 086-8513699 , 042-541250
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีสมุนไพรบ้านหลักศิลาเหนือ
 ติดต่อ : นางบัวหลวง โสภาวนัส
    
Tel : 08-7223-5751, 0-4254-0080
วิสาหกิจชุมชนกระเทียมดองแสนพัน
ติดต่อ อารภรณ์  นาคพงษ์   
 โทร. 042-537005
 ประกาศหลักเกณฑ์การต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ปี 2560   
  หลักเกณฑ์การขอรับจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน     
สามารถยื่นเรื่องได้ที่
   สำนักงานเกษตรอำเภอธาตุพนม  หรือที่   ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลทุกตำบล

คุณสมบัติหลักเกณฑ์ และหลักฐานที่ใช้ในการจดทะเบียน

เรื่อง การต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ปี 2560
การต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และ เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ประจำปี 2560

ภายในช่วงเวลาที่กำหนด คือ ระหว่างวันที่ 1-31 มกราคม 2560
สำหรับ ทุกวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
โดยเฉพาะ วิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนใดๆที่ไม่ได้มาทำการต่อทะเบียนเป็นเวลา 2 ปี
ติดต่อกันแล้ว ให้มาทำการต่อทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอที่รับจดทะเบียน
โดยทำการยื่นแบบคำขอดำเนินกิจการต่อ (แบบ สวช.03) และแบบจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน
 รายละเอียดการต่อทะเบียน

หมายเหตุ : หากท่านไม่มาดำเนินการขอต่อทะเบียนในระยะเวลา 2 ปี จะถูกเพิกถอนทะเบียน


ติดต่อ : สำนักงานเกษตรอำเภอธาตุพนม
http://thatphanom.nakhonphanom.doae.go.th
หมู่ 9 ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

โทร. / โทรสาร   042-541420
E-mail :  thatphanom@doae.go.th

ผู้ดูแลระบบ
นางสาวจันทร์สุดา   คำปัน  นวส.ชำนาญการ
081-7908465

ผู้จัดทำ
นางสาวหทัยนุช  นามวงศ์ / เจ้าพนักงานธุรการ
082-8390148


 
 
 
 
 
นางอรสา ไชยมนตรี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทน
เกษตรอำเภอ ธาตุพนม
ข้อควรรู้เรื่องเกษตร
วิชาการด้านเกษตร
 หน่วยงานในสังกัด
  สนง.เกษตรอำเภอจังหวัดนครพนม
  สนง.เกษตรอำเภอนาทม
   เว็บที่น่าสนใจ
 
   สารบัญเว็บไทย
หน่วยงานในจังหวัดนครพนม
สำนักงานเกษตรจังหวัด

 
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม